Škoda Felicia - Nehoda Škoda Felicia - Nehoda Škoda Felicia - Nehoda
Škoda Felicia - Oprava lemu Škoda Felicia - Oprava lemu Škoda Felicia - Oprava lemu
Mercedes Benz - Lakování Mercedes Benz - Lakování Mercedes Benz - Lakování
Mechanická oprava 1 Mechanická oprava 1 Mechanická oprava 1
Mechanická oprava 2 Mechanická oprava 2 Mechanická oprava 2
Mitsubishi Mitsubishi
Renault Nevada - Nehoda Renault Nevada - Nehoda
Milan Gaisl©2010